ÚZEMNÍ STUDIE POVODÍ RADBUZY

od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí

Studie.

Předmětem územní studie, jejíž zadavatelem je Plzeňský kraj a zpracovatelem společnost Sweco a.s., je důkladně poznat souvislosti přírodního a kulturního vývoje krajiny, popsat stávající hodnoty a současný způsob hospodaření v krajině, analyzovat stav hydrologického režimu dotčeného území a navrhnout konkrétní opatření v krajině, včetně zajištění její prostupnosti pro návštěvníky a zabezpečení smysluplného a udržitelného hospodářského využití.

Cílem projektu je pro vybrané zájmové území, které odpovídá povodí IV. řádu (Radbuza od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí – viz obrázek níže), zpracování územní studie, jejíž podkladem je Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině.

Výstupy této studie budou sloužit jako podklad pro pořizování územně plánovacích dokumentací, komplexních pozemkových úprav a pro další rozhodování v území.

Průběžné informace a zajímavosti k projektu jsou zveřejňovány na Facebookovém profilu ZDE (dostupné i bez nutnosti přihlášení).

Veřejné projednání.

V současné době je již zpracovaný koncept rozvoje zájmového území. Jedná se o stěžejní část tohoto projektu, jehož výsledná podoba bude mít zásadní vliv na budoucí podobu krajiny a její propojenost.

Pro finální podobu návrhu je velmi důležitý názor místních obyvatel a návštěvníků. Z tohoto důvodu jsou plánována setkání s veřejností, kde bude koncept představen a bude možné nad ním diskutovat.

Pokud vás tato problematika zajímá, pak se můžete zúčastnit jednoho ze tří setkání, a to osobně nebo se připojit online (není vyžadována žádná registrace nebo instalace programu).

Nebo online přes aplikaci MS Teams – klikněte na tento odkaz

Nebo online přes aplikaci MS Teams – klikněte na tento odkaz

Nebo online přes aplikaci MS Teams – klikněte na tento odkaz

Harmonogram projektu.

listopad 2022

Zahájení projektu

září 2023

Ukončení etapy - Analytická část

listopad 2023

Ukončení etapy – Koncepce zájmového území

březen 2024

Ukončení etapy – Návrh adaptačních opatření

duben 2024

Ukončení projektu